Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1қаңтарға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1қаңтарға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есептіқаржы жылына нақтыланған бюджет Есептіқаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойыншақаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 22 065 605,0 22 104 378,0 22 104 378,0 21 645 427,1 97,9 97,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 17 923 830,0 17 923 830,0 17 923 830,0 17 733 151,8 98,9 98,9
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 17 923 830,0 17 923 830,0 17 923 830,0 17 733 151,8 98,9 98,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 137 045,0 137 045,0 137 045,0 143 161,9 104,5 104,5
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 137 045,0 137 045,0 137 045,0 143 161,9 104,5 104,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 1 378 184,6 2 173 389,4 2 173 389,4 2 173 389,4 1 898 999,8 87,4 87,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 2 173 389,4 2 173 389,4 2 173 389,4 1 898 999,8 87,4 87,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 836 072,0 1 831 340,6 1 870 113,6 1 870 113,6 1 870 113,5 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 1 831 340,6 1 870 113,6 1 870 113,6 1 870 113,5 100,0 100,0
II. ШЫғЫНДАР 21 205 311,6 26 149 025,0 26 187 798,0 26 187 798,0 26 187 798,0 26 166 436,0 2 492 338,8 23 674 097,2 90,4 90,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 276 341,0 278 014,0 278 014,0 278 014,0 277 896,9 11,6 277 885,2 100,0 100,0
02 қорғаныс 76 831,0 26 025,0 26 025,0 26 025,0 26 025,0 25 962,3 0,0 25 962,3 99,8 99,8
03 қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқықтық, сот,қылмыстық-атқаруқызметі 59 206,0 59 859,0 59 859,0 59 859,0 59 859,0 59 856,3 15,6 59 840,8 100,0 100,0
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 11 674 056,0 11 674 056,0 11 674 056,0 11 674 056,0 11 667 833,1 3 453,3 11 664 379,7 99,9 99,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 626 379,6 1 665 152,6 1 665 152,6 1 665 152,6 1 664 908,3 270,3 1 664 638,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 9 346 196,3 9 346 196,3 9 346 196,3 9 346 196,3 9 334 039,2 2 485 508,3 6 848 530,9 73,3 73,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 690 489,0 690 489,0 690 489,0 690 489,0 690 428,9 0,0 690 428,9 100,0 100,0
09 Отын-энергетика кешенi және жерқойнауын пайдалану 390 217,0 339 957,0 339 957,0 339 957,0 339 957,0 339 956,1 0,0 339 956,1 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 48 218,0 51 638,0 51 638,0 51 638,0 51 638,0 51 438,1 0,0 51 438,1 99,6 99,6
11 өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 48 722,0 48 722,0 48 722,0 48 722,0 46 440,8 480,0 45 960,8 94,3 94,3
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 1 754 685,0 1 756 804,0 1 756 804,0 1 756 804,0 1 756 791,1 2 599,7 1 754 191,3 99,9 99,9
13 Басқалар 219 819,0 123 245,0 119 453,0 119 453,0 119 453,0 119 453,0 0,0 119 453,0 100,0 100,0
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 1 229,4 1 229,4 1 229,4 1 229,4 1 229,3 0,0 1 229,3 100,0 100,0
15 Трансферттер 3 063,0 130 202,7 130 202,7 130 202,7 130 202,7 130 202,7 0,0 130 202,7 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 123,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 200,0 200,0 200,0 200,0 280,4 140,2 140,2
5 Бюджеттік кредиттердіөтеу 200,0 200,0 200,0 200,0 280,4 140,2 140,2
IV.қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -4 086 624,0 -4 086 624,0 -4 086 624,0 -2 031 793,2
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫНқАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 4 086 624,0 4 086 624,0 4 086 624,0 2 031 793,2
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 900 052,0 4 020 044,0 4 020 044,0 4 020 044,0 2 450 827,0 61,0 61,0
7 қарыздар түсімі 900 052,0 4 020 044,0 4 020 044,0 4 020 044,0 2 450 827,0 61,0 61,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 200,0 100,0 100,0
16 қарыздардыөтеу 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 200,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 -418 833,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 485 613,9