Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Бейнеу ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Бейнеу ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 866 031,8 7 892 036,8 7 892 036,8 7 921 550,0 100,4 100,4
САЛЫқ ТүСІМДЕРІ 2 976 315,0 2 854 211,0 2 854 211,0 2 854 211,0 2 924 363,8 102,5 102,5
1 Салықтық түсімдер 2 976 315,0 2 854 211,0 2 854 211,0 2 854 211,0 2 924 363,8 102,5 102,5
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 17 002,4 19 593,4 19 593,4 19 593,4 21 229,2 108,3 108,3
2 Салықтық емес түсiмдер 17 002,4 19 593,4 19 593,4 19 593,4 21 229,2 108,3 108,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 22 709,0 206 568,0 206 568,0 206 568,0 206 801,7 100,1 100,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 206 568,0 206 568,0 206 568,0 206 801,7 100,1 100,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 785 659,4 4 811 664,4 4 811 664,4 4 769 155,2 99,1 99,1
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 785 659,4 4 811 664,4 4 811 664,4 4 769 155,2 99,1 99,1
II. ШЫғЫНДАР 7 813 097,4 7 951 330,5 7 977 335,5 7 977 335,5 7 977 335,5 7 977 188,5 0,0 7 977 188,5 100,0 100,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 405 663,0 405 663,0 405 663,0 405 663,0 405 656,5 0,0 405 656,5 100,0 100,0
02 қорғаныс 8 832,0 7 326,0 7 326,0 7 326,0 7 326,0 7 325,7 0,0 7 325,7 100,0 100,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 267,0 2 267,0 2 267,0 2 267,0 2 266,9 0,0 2 266,9 100,0 100,0
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 272 252,3 5 272 252,3 5 272 252,3 5 272 252,3 5 272 128,9 0,0 5 272 128,9 100,0 100,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 580 482,4 606 487,4 606 487,4 606 487,4 606 478,3 0,0 606 478,3 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 950 781,0 1 036 964,0 1 036 964,0 1 036 964,0 1 036 964,0 1 036 962,1 0,0 1 036 962,1 100,0 100,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 249 519,0 247 273,0 247 273,0 247 273,0 247 273,0 247 272,5 0,0 247 272,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 82 730,0 82 570,9 82 570,9 82 570,9 82 570,9 82 570,4 0,0 82 570,4 100,0 100,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 758,0 12 585,0 12 585,0 12 585,0 12 585,0 12 581,0 0,0 12 581,0 100,0 100,0
12 Көлiк және коммуникация 125 285,0 301 782,9 301 782,9 301 782,9 301 782,9 301 782,3 0,0 301 782,3 100,0 100,0
13 Басқалар 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 48,4 49,2 49,2 49,2 49,2 49,1 0,0 49,1 99,9 99,9
15 Трансферттер 7 000,0 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 -25 546,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 35 757,4 92,8 92,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 35 757,4 92,8 92,8
IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 -56 983,6 -56 983,6 -56 983,6 -30 092,2
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 56 983,6 56 983,6 56 983,6 30 092,2
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 38 526,1 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 38 526,1 100,0 100,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 85 298,7 85 298,7 85 298,7 58 407,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 85 298,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 26 891,4