Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Каракиянский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 974 661,3 9 148 154,4 9 170 648,4 9 170 648,4 9 305 772,6 101,5 101,5
САЛЫқТүСІМДЕРІ 8 661 075,3 8 766 953,3 8 766 953,3 8 766 953,3 8 900 402,7 101,5 101,5
1 Салықтық түсімдер 8 661 075,3 8 766 953,3 8 766 953,3 8 766 953,3 8 900 402,7 101,5 101,5
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 11 812,0 26 308,6 26 308,6 26 308,6 27 222,9 103,5 103,5
2 Салықтық емес түсiмдер 11 812,0 26 308,6 26 308,6 26 308,6 27 222,9 103,5 103,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 78 853,0 37 660,2 37 660,2 37 660,2 38 420,7 102,0 102,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 78 853,0 37 660,2 37 660,2 37 660,2 38 420,7 102,0 102,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 222 921,0 317 232,3 339 726,3 339 726,3 339 726,3 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 222 921,0 317 232,3 339 726,3 339 726,3 339 726,3 100,0 100,0
II. ШЫғЫНДАР 8 974 661,3 9 151 472,3 9 173 966,3 9 173 966,3 9 173 966,3 9 169 484,3 3 925,9 9 165 558,4 99,9 99,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 412 509,0 410 416,0 411 575,0 411 575,0 411 575,0 411 226,4 842,2 410 384,2 99,7 99,7
02 қорғаныс 2 500,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 0,0 1 690,0 100,0 100,0
03 қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 748,0 1 748,0 1 748,0 1 748,0 1 748,0 1 686,9 0,0 1 686,9 96,5 96,5
04 Бiлiм беру 3 577 131,0 3 506 683,9 3 506 698,9 3 506 698,9 3 506 698,9 3 506 279,2 3 082,8 3 503 196,4 99,9 99,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 782,0 618 118,2 640 612,2 640 612,2 640 612,2 639 626,7 0,0 639 626,7 99,8 99,8
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 803 701,0 805 763,5 805 763,5 805 763,5 805 763,5 804 841,8 0,9 804 840,9 99,9 99,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 228 375,0 233 659,0 233 659,0 233 659,0 233 659,0 233 638,0 0,0 233 638,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 100 025,0 91 968,0 91 968,0 91 968,0 91 968,0 91 952,7 0,0 91 952,7 100,0 100,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17 745,0 19 520,0 19 520,0 19 520,0 19 520,0 19 514,4 0,0 19 514,4 100,0 100,0
12 Көлiк және коммуникация 474 162,0 456 815,8 456 815,8 456 815,8 456 815,8 456 815,6 0,0 456 815,6 100,0 100,0
13 Басқалар 5 000,0 2 778,9 1 604,9 1 604,9 1 604,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 43,3 689,2 689,2 689,2 689,2 688,8 0,0 688,8 99,9 99,9
15 Трансферттер 2 947 940,0 3 001 621,8 3 001 621,8 3 001 621,8 3 001 621,8 3 001 523,8 0,0 3 001 523,8 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 105 663,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 47 429,6 30,8 30,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 47 429,6 30,8 30,8
IV. қАРЖЫЛЫқАКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 038,6 -2 279,3 -2 279,3 -2 279,3 34 550,8
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 038,6 2 279,3 2 279,3 2 279,3 -34 550,8
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 0,0 154 195,6 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 154 195,6 0,0 154 195,6 100,0 100,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 3 317,9 3 317,9 3 317,9 -33 512,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 317,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 36 830,1